Wdrożenie w firmie szkoleniowej oprogramowania do zarządzania projektami szkoleniowymi i relacjami z klientami w celu umożliwienia pracy zdalnej, zwiększenia bezpieczeństwa danych osobowych, zapewnienia zastępowalności pracowników w czasie Covid -19 i skrócenia czasu organizacji szkoleń.

Competence Training & Coaching Barbara Jaśkiewicz realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Tytuł projektu: „Wdrożenie w firmie szkoleniowej oprogramowania do zarządzania projektami szkoleniowymi i relacjami z klientami w celu umożliwienia pracy zdalnej, zwiększenia bezpieczeństwa danych osobowych, zapewnienia zastępowalności pracowników w czasie Covid -19 i skrócenia czasu organizacji szkoleń.

Celem projektu jest wdrożenie innowacji procesowych w firmie Competence, dzięki wdrożeniu systemu informatycznego do zarządzania projektami szkoleniowymi oraz relacjami z klientami.

Planowanym efektem realizacji projektu będzie zakup i uruchomienie systemu, który pozwoli efektywniej zarządzać obiegiem dokumentów i informacji w firmie. Efekty projektu mają zapewnić: ciągłość funkcjonowania w czasie Covid-19, zmiecenie ilości dokumentacji papierowej i wzrost efektywności pracy poprzez usprawnienie procesu obiegu dokumentów i komunikacji wewnętrznej, skrócić czas organizacji szkoleń.

Wartość projektu: 142 700,00 zł

Wartość dofinansowania: 121 295,00 zł

Okres realizacji projektu 01.11.2022 – 31.08.2023

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19


Realizowane projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020:

Obecnie zakończyliśmy wszystkie realizowane projekty w ramach EFS.      


Projekty zakończone współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego zrealizowane w perspektywie finansowej 2014-2020:

Start zawodowy dla osób młodych do 29 roku życia
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Beneficjent projektu: Competence -Training & Coaching, Barbara Jaśkiewicz

Wartość projektu: 829 115,00 PLN

Wkład funduszy europejskich 694 564,12 PLN

Okres realizacji projektu: 01.03.2020  r. - 30.04.2022 r.

Cele projektu:

Uzyskanie w ciągu 3 m-cy od zakończenia udziału w projekcie zatrudnienia przez minimum 29 osób (21 kobiet i 8 mężczyzn) z powiatów: miasto Zielona Góra, zielonogórski, świebodziński i nowosolski, w wyniku nabycia praktycznych umiejętności niezbędnych na rynku pracy i doświadczenia zawodowego.

Planowane efekty:

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez minimum 29 osób (21 kobiet i 8 mężczyzn). Oprócz tego min. 36 osób uzyska kwalifikacje w wyniku udziału w projekcie.

Więcej informacji znajdziesz na stronie projektu.

Start zawodowy dla osób młodych do 29 roku życia
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Beneficjent projektu: Competence -Training & Coaching, Barbara Jaśkiewicz

Wartość projektu: 886 378,67 PLN

Wartość dofinansowania: 842 059,73 PLN, w tym wkład z Europejskiego Funduszu Społecznego 747 039,94 PLN

Okres realizacji projektu: 01.11.2018  r. - 31.03.2022 r.

Cele projektu:

Uzyskanie w ciągu 3 m-cy od zakończenia udziału w projekcie zatrudnienia przez min. 49 uczestników projektu (35 kobiet, 14 mężczyzn) biernych zawodowo, w wieku 18-29 lat, z podregionu sosnowieckiego, Tychów, Katowic, Gliwic, w wyniku nabycia praktycznych umiejętności niezbędnych do poruszania się po rynku pracy i doświadczenia zawodowego. Dzięki projektowi osoby młode z niewielkim lub mało wartościowym doświadczeniem zawodowym (prace dorywcze) zdobędą cenne na rynku pracy doświadczenie zawodowe i pracę odpowiadającą ich predyspozycjom, wykształceniu lub kwalifikacjom.

Planowane efekty:

Głównym rezultatem projektu będzie znalezienie zatrudnienia na lokalnym rynku pracy przez min. 49 osoby – 35 kobiet i 14 mężczyzn.

Więcej informacji znajdziesz na stronie projektu.


    

WYKAŻ SIĘ, A BĘDZIESZ MIEĆ PRACĘ - Szkolenia i staże szansą na start zawodowy
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Beneficjent projektu: Competence -Training & Coaching, Barbara Jaśkiewicz

Wartość projektu: 829 115,00 PLN

Wkład funduszy europejskich 698 778,12 PLN

Okres realizacji projektu: 01.12.2018  r. - 31.08.2021 r.

Cele projektu:

Uzyskanie w ciągu 3 m-cy od zakończenia udziału w projekcie zatrudnienia przez minimum 32 osób (23 kobiet i 9 mężczyzn) z powiatów: miasto Zielona Góra, zielonogórski, świebodziński i nowosolski, w wyniku nabycia praktycznych umiejętności niezbędnych na rynku pracy i doświadczenia zawodowego.

Planowane efekty:

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez minimum 32 osób (23 kobiet i 9 mężczyzn). Oprócz tego min. 36 osób uzyska kwalifikacje w wyniku udziału w projekcie.


  

WYKAŻ SIĘ, A BĘDZIESZ MIEĆ PRACĘ - Szkolenia i staże szansą na start zawodowy absolwentów
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Beneficjent projektu: Competence -Training & Coaching, Barbara Jaśkiewicz

Partner projektu: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia

Wartość projektu: 1 983 445,80 PLN

Wartość dofinansowania: 1 884 273,51 PLN w tym wkład funduszy europejskich 1 671 648,12 PLN

Okres realizacji projektu: 01.06.2018  r. - 15.09.2021 r.

Cele projektu:

Uzyskanie w ciągu 3 m-cy od zakończenia udziału w projekcie zatrudnienia przez minimum 63 osoby (44 kobiet, 19 mężczyzn, w tym przez minimum 4 osoby długotrwale bezrobotne oraz minimum 3 osoby z niepełnosprawnościami) z podregionu sosnowieckiego, Tychów, Katowic i Gliwic, w wyniku nabycia praktycznych umiejętności niezbędnych na rynku pracy i doświadczenia zawodowego

Planowane efekty:

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez minimum 63 osoby, w tym przez minimum 4 osoby długotrwale bezrobotne oraz 3 osoby z niepełnosprawnościami. Oprócz tego min. 72 osób uzyska kwalifikacje w wyniku udziału w projekcie.

Więcej informacji znajdziesz na stronie projektu.


  

Wybierz drogę kariery - wsparcie osób po 30 roku życia poszukujących zatrudnienia
Projekt realizowany w ramach VII osi priorytetowej: Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs,  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Competence-Training & Coaching występuje jako partner w tym projekcie.

Beneficjent projektu: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia

Wartość projektu: 1 943 414,16 PLN, w tym wkład funduszy europejskich 1 651 902,04 PLN
Okres realizacji projektu: 1.08.2017  r. - 31.03.2019 r.

Cele projektu:

Uzyskanie zatrudnienia przez co najmniej 61 (34 kobiety, 27 mężczyzn) do 3 m-cy od zakończeniu przez nich udziału w projekcie lub od jego przerwania (z powodu podjęcia pracy) w wyniku nabycia w okresie realizacji projektu, tj: 01.08.2017 – 31.03.2019 r. umiejętności poruszania się po rynku pracy i radzenia sobie ze stresem, nabycia specjalistycznych kompetencji/kwalifikacji zawodowych w zakresie zawodów najbardziej poszukiwanych na rynku pracy oraz doświadczenia zawodowego po odbyciu 3-miesiącznego stażu

Planowane efekty:

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez minimum 61 osób. Oprócz tego min. 60 osób uzyska kwalifikacje w wyniku udziału w projekcie.


Projekty zakończone współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego zrealizowane w perspektywie finansowej 2014-2020:

Mam potencjał i zbieram doświadczenia – recepta na wejście na rynek pracy osób do 24 roku życia
Projekt realizowany w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy –projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Competence-Training & Coaching występuje jako partner w tym projekcie.

Beneficjent projektu: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia

Wartość projektu: 1 738 450,80 PLN, wartość dofinansowania: 1 651 528,26 PLN
Okres realizacji projektu: 1.01.2017  r. - 31.12.2018 r.

Cele projektu:

Uzyskanie zatrudnienia (w tym I-go zatrudnienia) przez co najmniej 56 uczestników/uczestniczek projektu (34 kobiety, 22 mężczyzn),w tym przez 4 osoby długotrwałe bezrobotne do 3 m-cy po zakończeniu udziału w projekcie lub jego przerwaniu (z powodu podjęcia pracy) w wyniku nabycia umiejętności i doświadczenia zawodowego.

Planowane efekty:

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez minimum 56 osób. Oprócz tego min. 20 osób uzyska kwalifikacje w wyniku udziału w projekcie.

Projekt został zakończony.


  

WYKAŻ SIĘ, A BĘDZIESZ MIEĆ PRACĘ - Szkolenia i staże szansą na start zawodowy absolwentów wyższych uczelni

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.2.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Beneficjent projektu: Competence -Training & Coaching, Barbara Jaśkiewicz

Partner projektu: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia

Wartość projektu: 749 447,50 PLN, w tym wkład z Europejskiego Funduszu Społecznego 688 667,31 PLN.
Okres realizacji projektu: 01.02.2017 r. – 31.05.2018 r.

Cele projektu:

Uzyskanie w ciągu 3 m-cy od zakończenia udziału w projekcie zatrudnienia przez minimum 20 osób (12 kobiet, 8 mężczyzn) z powiatów: miasto Zielona Góra, zielonogórski, nowosolski, w tym przez min. 2 osoby z niepełnosprawnościami w wyniku nabycia praktycznych umiejętności niezbędnych na rynku pracy i doświadczenia zawodowego.

Planowane efekty:

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez minimum 20 osób, w tym minimum 2 osoby z niepełnosprawnościami. Oprócz tego min. 35 osób uzyska kwalifikacje w wyniku udziału w projekcie.

Projekt został zakończony. Wszystkie wskaźniki dotyczące efektywności zatrudnieniowej zostały osiągnięte na poziomie przekraczającym założenia projektu.


  

Zdobądź kwalifikacje i znajdź pracę - szkolenia zawodowe i staże gwarancją zatrudnienia dla osób z niskimi kwalifikacjami

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.2.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Beneficjent projektu: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia

Partner projektu: Competence -Training & Coaching, Barbara Jaśkiewicz

Wartość projektu: 749 282,50 PLN, w tym dofinansowanie 711 818,37 PLN.
Okres realizacji projektu: 01.02.2017 r. – 17.07.2018 r.

Cele projektu:

Uzyskanie w ciągu 3 m-cy od zakończenia udziału w projekcie zatrudnienia przez minimum 25 osób (15 kobiet, 10 mężczyzn) z powiatów: miasto Zielona Góra, zielonogórski, nowosolski, w tym przez min. 2 osoby z niepełnosprawnościami w wyniku nabycia praktycznych umiejętności niezbędnych na rynku pracy i doświadczenia zawodowego.

Planowane efekty:

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez minimum 25 osób, w tym minimum 2 osoby z niepełnosprawnościami. Oprócz tego min. 30 osób uzyska kwalifikacje w wyniku udziału w projekcie.

Projekt został zakończony.


  

Z potencjałem i doświadczeniem łatwiej znaleźć zatrudnienie - wsparcie dla osób po 30 roku życia poszukujących pracy
Projekt realizowany w ramach VII osi priorytetowej: Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs,  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Competence-Training & Coaching występuje jako partner w tym projekcie.

Lider projektu: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia

Wartość projektu: 1 760 787,60 PLN, w tym wkład funduszy europejskich 1 496 669,46 PLN
Okres realizacji projektu: 01.11.2016  r. - 31.10.2018 r.

Cele projektu:

Uzyskanie zatrudnienia przez co najmniej 56 (31 kobiet, 25 mężczyzn) uczestników/uczestniczek projektu, w tym przez 22 osoby długotrwale bezrobotne do 3 m-cy od zakończeniu przez nich udziału w projekcie lub od jego przerwania w wyniku nabycia w okresie realizacji projektu, tj: 01.11.2016 – 31.10.2018 r. umiejętności poruszania się po rynku pracy, nabycia specjalistycznych kompetencji/kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego po odbyciu 3-miesięcznego stażu.

Planowane efekty:

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez minimum 56 osób, w tym 22 osoby długotrwale bezrobotne. Oprócz tego min. 40 osób uzyska kwalifikacje w wyniku udziału w projekcie.

Projekt został zakończony.


 

Projekty zakończone współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego zrealizowane w perspektywie finansowej 2007-2013:

Rozwijamy Skrzydła – techniki sprzedaży i negocjacji dla mikrofirm

Projekt skierowany dla mikroprzesiębiorstw ze Śląska z miast:  Katowice, Mysłowice, Jaworzno, Sosnowiec, Tychy.

Obejmuje bezpłatne szkolenia z:

- umiejętności interpersonalnych i efektywności osobistej

- umiejętności sprzedażowo- negocjacyjnych

Okres realizacji projektu: 01.02.2014 – 30.06.2015

Pewna swoich możliwosci - wspieranie konkutencyjności, skuteczności  i awansu zawodowego kobiet

  Projekt skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Dolnego  Śląska.

Obejmuje bezpłatne szkolenia tylko dla kobiet z

- Umiejętności interpersonalnych

- Umiejętności kierowniczych

Okres realizacji projektu: 01.09.2013 – 31.12.2014

  


Zaproszenia do złożenia ofert

31.07.2020

W związku z realizacją zadań w projekcie „Start zawodowy dla osób młodych do 29 roku życia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty na:

zakup usługi szkoleniowej wraz z egzaminem ECDL i certyfikacją dla uczestników/-czek projektu

Pobierz treść zapytania cenowego , formularz ofertowy (pdf), formularz ofertowy (word). 

Ofertę w formie skanu (z podpisem) należy przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@startabsolwenta.pl do dnia 14 sierpnia 2020r. do godz. 15:00 lub pocztą / kurierem / osobiście na adres korespondencyjny Biura Projektu mieszczącego się przy ul. Botanicznej 70, 65-392 Zielona Góra (biuro jest czynne w dni robocze w godzinach 8:00-16:00).

25.06.2020

W związku z realizacją zadań w projekcie „Start zawodowy dla osób młodych do 29 roku życia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usługi polegającej na:

 świadczenie usługi indywidualnego, kompleksowego pośrednictwa pracy (maksymalnie 50 osób)

Pobierz treść zapytania cenowego , formularz ofertowy (pdf), formularz ofertowy (word). 

Ofertę w formie skanu (z podpisem) należy przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@startabsolwenta.pl do dnia 3 lipca 2020r. do godz. 15:00 lub pocztą / kurierem / osobiście na adres korespondencyjny Biura Projektu mieszczącego się przy ul. Botanicznej 70, 65-392 Zielona Góra (biuro jest czynne w dni robocze w godzinach 8:00-16:00).

22.06.2020

W związku z realizacją zadań w projekcie „Start zawodowy dla osób młodych do 29 roku życia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usługi polegającej na:

 zapewnieniu cateringu (obiadów i przerwy kawowej) dla uczestników szkoleń (maksymalnie 50 osób)

Pobierz treść zapytania cenowego , formularz ofertowy (pdf), formularz ofertowy (word). 

Ofertę w formie skanu (z podpisem) należy przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@startabsolwenta.pl do dnia 30 czerwca 2020r. do godz. 15:00 lub pocztą / kurierem / osobiście na adres korespondencyjny Biura Projektu mieszczącego się przy ul. Botanicznej 70, 65-392 Zielona Góra (biuro jest czynne w dni robocze w godzinach 8:00-16:00).

09.06.2020

W związku z realizacją zadań w projekcie „Start zawodowy dla osób młodych do 29 roku życia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usługi polegającej na:

wynajmie sali:

a) na spotkania indywidualne i egzaminy prowadzone w formie indywidualnej,

b) szkoleniowej na szkolenia grupowe prowadzone w formie warsztatowej dla grup maksymalnie 8 osobowych + trener 

Pobierz treść zapytania cenowego , formularz ofertowy (pdf). 

Ofertę w formie skanu (z podpisem) należy przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@startabsolwenta.pl do dnia 19 czerwca 2020r. do godz. 15:00 lub pocztą / kurierem / osobiście na adres korespondencyjny Biura Projektu mieszczącego się przy ul. Botanicznej 70, 65-392 Zielona Góra (biuro jest czynne w dni robocze w godzinach 8:00-16:00).

29.03.2019

W związku z realizacją zadań w projekcie „Wykaż się, a będziesz mieć pracę - szkolenia i staże szansą na start zawodowy absolwentów wyższych uczelni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usługi polegającej na:

 zapewnieniu cateringu (obiadów i przerwy kawowej) dla uczestników szkoleń (maksymalnie 50 osób)

Pobierz treść zapytania cenowego , formularz ofertowy (pdf), formularz ofertowy (word). 

Ofertę w formie skanu (z podpisem) należy przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@startzawodowy.pl do dnia 8 kwietnia 2019r. do godz. 15:00 lub pocztą / kurierem / osobiście na adres korespondencyjny Biura Projektu mieszczącego się przy ul. Botanicznej 70, 65-392 Zielona Góra (biuro jest czynne w dni robocze w godzinach 8:00-16:00).

29.03.2019

W związku z realizacją zadań w projekcie „Wykaż się, a będziesz mieć pracę - szkolenia i staże szansą na start zawodowy absolwentów wyższych uczelni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu szkoleń komputerowych przygotowujących do egzaminów ECDL wraz z egzaminami ECDL odpowiednimi do zakresu szkoleń dla maksymalnie 50 uczestników/-czek projektu

Pobierz treść zapytania ofertowego , formularz ofertowy (pdf), formularz ofertowy (word). 

Ofertę w formie skanu (z podpisem) należy przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@startzawodowy.pl do dnia 8 kwietnia 2019r. do godz. 15:00 lub pocztą / kurierem / osobiście na adres korespondencyjny Biura Projektu mieszczącego się przy ul. Botanicznej 70, 65-392 Zielona Góra (biuro jest czynne w dni robocze w godzinach 8:00-16:00).

13.03.2019

W związku z realizacją zadań w projekcie „Start zawodowy dla osób młodych do 29 roku życia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty na usługę polegającą na:

przeprowadzenie pośrednictwa pracy dla 48 Uczestników/-czek Projektu

Pobierz treść zapytania ofertowego , formularz ofertowy (pdf), formularz ofertowy (word). 

Oferty należy złożyć do 18.03.2019  do godziny 12:00 mailowo

13.03.2019

W związku z realizacją zadań w projekcie „Wykaż się, a będziesz mieć pracę - szkolenia i staże szansą na start zawodowy absolwentów wyższych uczelni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty na usługę polegającą na:

przeprowadzenie pośrednictwa pracy dla 50 Uczestników/-czek Projektu

Pobierz treść zapytania ofertowego , formularz ofertowy (pdf), formularz ofertowy (word). 

Oferty należy złożyć do 18.03.2019  do godziny 12:00 mailowo

08.02.2019

W związku z realizacją zadań w projekcie „Wykaż się, a będziesz mieć pracę - szkolenia i staże szansą na start zawodowy absolwentów wyższych uczelni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty na usługę polegającą na:

wynajmie sali:

a) na spotkania indywidualne i egzaminy prowadzone w formie indywidualnej,

b) szkoleniowej na szkolenia grupowe prowadzone w formie warsztatowej dla grup maksymalnie 8 osobowych + trener 

Pobierz treść zapytania ofertowego , formularz ofertowy (pdf), formularz ofertowy (word). 

Oferty należy złożyć do 14.02.2019  do godziny 15:00.

19.10.2018

W związku z realizacją zadań w projekcie „WYKAŻ SIĘ, A BĘDZIESZ MIEĆ PRACĘ – Szkolenia i staże szansą na start zawodowy absolwentów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty na usługę polegającą na:

przeprowadzeniu szkoleń komputerowych dla uczestników projektu 

Pobierz treść zapytania ofertowego , formularz ofertowy (pdf), formularz ofertowy (word). 

Oferty należy złożyć do 26.10.2018  do godziny 15:00.

08.10.2018

W związku z realizacją zadań w projekcie „WYKAŻ SIĘ, A BĘDZIESZ MIEĆ PRACĘ – Szkolenia i staże szansą na start zawodowy absolwentów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty na usługę polegającą na:

 zapewnieniu cateringu (obiadów) dla uczestników szkoleń

Pobierz treść zapytania ofertowego , formularz ofertowy (pdf), formularz ofertowy (word). 

Oferty należy złożyć do 12.10.2018  do godziny 15:00.

08.10.2018

W związku z realizacją zadań w projekcie „WYKAŻ SIĘ, A BĘDZIESZ MIEĆ PRACĘ – Szkolenia i staże szansą na start zawodowy absolwentów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty na usługę polegającą na:

wynajmie sali:

a) na spotkania indywidualne i egzaminy prowadzone w formie indywidualnej,

b) szkoleniowej na szkolenia grupowe prowadzone w formie warsztatowej dla grup 8-12 osobowych

Pobierz treść zapytania ofertowego , formularz ofertowy (pdf), formularz ofertowy (word). 

Oferty należy złożyć do 12.10.2018  do godziny 15:00.

01.10.2018

Zapraszamy do złożenia oferty na usługę polegającą na wynajmie:

a) sali na spotkania indywidualne i egzaminy prowadzone w formie indywidualnej,

b) sali szkoleniowej na szkolenia grupowe prowadzone w formie warsztatowej dla grup 8-12 osobowych

w związku z realizacją zadań w projekcie „WYKAŻ SIĘ, A BĘDZIESZ MIEĆ PRACĘ – Szkolenia i staże szansą na start zawodowy absolwentów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferty należy złożyć do 03.10.2018  do godziny 15:00. Pobierz treść zapytania ofertowego , formularz ofertowy (pdf), formularz ofertowy (word). 

25.09.2018

Zapraszamy do złożenia oferty na usługę polegającą na:

- przeprowadzeniu indywidualnej diagnozy predyspozycji zawodowych;

- ocenie testów i sporządzeniu Profilu Potencjału Zawodowego  (PPZ);

- przeprowadzeniu poradnictwa zawodowego na podstawie PPZ oraz stworzeniu Indywidualnego Planu Działania dla Uczestnika/-czki

- przeprowadzeniu spotkania w celu monitoringu realizacji IPD, weryfikacji i modyfikacji IPD na każdym etapie realizacji.

dla uczestników projektu „WYKAŻ SIĘ, A BĘDZIESZ MIEĆ PRACĘ – Szkolenia i staże szansą na start zawodowy absolwentów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oferty należy złożyć do 27.09.2018 g. 16:00. Pobierz treść zapytania ofertowego , formularz ofertowy (pdf), formularz ofertowy (word). 

 

www.mapadotacji.gov.pl