Głównym punktem naszej oferty są działania związane z rozwojem kompetencji pracowników, dzięki którym osiągają oni wysokie wyniki w pracy.

Poprzez rozwój kompetencji rozumiemy:

  • zwiększenie wiedzy pracownika (to co pracownik wie)
  • zwiększenie umiejętności pracownika (to co pracownik potrafi)
  • zmianę postawy pracownika (pracownik chce i jest gotowy wykorzystać wiedzę i umiejętności podczas pracy)

Działania rozwojowe w postaci szkoleń i coachingu  poprzedzamy diagnozą kompetencji.  W wyniku tej diagnozy określamy poziom danej kompetencji i identyfikujemy luki kompetencyjne pracowników i zespołów pracowniczych. Na tej podstawie określamy cele działań rozwojowych, dobieramy ich formę (szkolenia, coaching, moderacja) i projektujemy ich treści (program szkolenia).  By zwiększyć efektywność działań rozwojowych zapewniamy dalsze wsparcie pracowników/zespołów pracowniczych bezpośrednio w miejscu pracy w postaci coachingu on the job, szkoleń indywidualnych czy też moderowania spotkań zespołów pracowniczych.   Poprzez te działania pomagamy pracownikom i całym zespołom pracowniczym wdrożyć poznane metody i narzędzia bezpośrednio w miejscu pracy. 

Rozwijamy kompetencje  pracowników w obszarach: 

 Kompetencje menedżerskie

 

Prowadzenie innych do skutecznej realizacji celów

-  Kierowanie pracownikami

-  Wyznaczanie celów i ocena realizacji celów (zarządzanie przez cele)

- Motywowanie pracowników

- Udzielanie informacji zwrotnej i ocenianie pracowników

- Prowadzenie rozmów pracowniczych

- Budowanie zespołu i jego rozwój

- Rozwiązywanie konfliktów

- Rozpoznawanie i przeciwdziałanie mobbingowi

- Selekcja i rekrutacja pracowników

- Badanie potrzeb rozwojowych i tworzenie ścieżek rozwoju pracowników

- Prowadzenie zebrań pracowniczych

- Szkolenia grupowe

 

 

 

- Treningi umiejętności

 

 

 

 

- Szkolenia indywidualne

- Coaching

 

 

 

-  Training on the job - szkolenia w miejscu pracy

 Kompetencje strategiczne

Planowanie i skuteczna realizacja celów

- Zarządzanie sobą w czasie

- Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji

- Kreatywność i twórcze myślenie

- Automotywacja i stawianie sobie celów

 Kompetencje społeczne

Znajdowanie porozumienia z innymi w procesie realizacji celów

- Komunikacja interpersonalna

- Negocjacje

- Rozwiązywanie konfliktów

- Perswazja, wywieranie wpływu i obrona przed manipulacją

- Praca zespołowa - komunikacja i współpraca w zespole pracowniczym

- Prezentacja i wystąpienia publiczne

- Prowadzenie zebrań

 Kompetencje osobiste

Pokonywanie własnych słabości by osiągnąć zaplanowane cele

 - Asertywność

- Inteligencja emocjonalna

- Radzenie sobie ze stresem

- Autoprezentacja

Kompetencje międzykulturowe

Pokonywanie barier we współpracy wynikających z różnic międzykulturowych

 - Komunikacja międzykulturowa

- Współpraca z Niemcami

- Współpraca z Polakami

Rozwijamy kompetencje zespołów pracowniczych w obszarach:

Kompetencje zespołowe

 

 Współpraca dla skutecznej realizacji celów 

 - Tworzenie  zespołu (przygotowanie pracowników do pracy w zespole, np. określanie celów, zasad, etc.)

- Komunikacja i współpraca w zespole

- Rozwiązywanie problemów

- Rozwiązywanie konfliktów

 - Szkolenia zespołów pracowniczych

- Moderacja spotkań zespołów pracowniczych (określanie zasad współpracy, etc.)

- Warsztaty wypracowania rozwiązań istniejących problemów/konfliktów

- Teambuilding

- Coaching koleżeński (Kolegialle Beratung)

- Teamcoaching

Kompetencje międzykulturowe

Czynienie z różnic międzykulturowych siły w procesie realizacji celów 

 - Komunikacja w polsko-niemieckich zespołach międzykulturowych

- Rozwiązywanie konfliktów  w polsko –niemieckich zespołach międzykulturowych

 Wspieramy organizacje w obszarach:

  

Wprowadzanie zmian i nowych systemów zarządzania zasobami ludzkimi

- wprowadzania systemu zarządzania przez cele

- wprowadzania systemu ocen pracowników

- wprowadzania polityki antymobbingowej

Szkolenia dla zarządu i kadry  menadżerskiej z zakresu:

- zarządzania przez cele

- ocen pracowników

- przeciwdziałania mobbingowi

Warsztaty wypracowania polityki antymobbingowej

Wprowadzanie usprawnień na płaszczyźnie organizacji

- tworzenia przyjaznego środowiska pracy poprzez eliminację stresorów tkwiących w organizacji

- wprowadzania standardów dotyczących np. przebiegu zebrań (ujednolicenie sposobu prowadzenia zebrań)

- Moderacja warsztatów identyfikujących czynniki stresogenne tkwiące w organizacji, wypracowanie sposobów eliminacji/redukcji stresorów (kółka zdrowia, niem. Gesundheitszirkel)

- Moderacja warsztatów związanych z wypracowaniem standardów